Regulamin

Sprzedawcą kursów online jest Katarzyna Banach, prowadząca działalność gospodarczą Piesologia Katarzyna Banach z siedzibą w Warszawie 02-868 przy ul. Sarabandy 28a, NIP: 9512044005 REGON: 146054296, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Kontakt ze Sprzedawcą i sposób porozumiewania się:

 • mailowo; adres poczty elektronicznej: kontakt@piesologia.pl
 • listownie: ul. Sarabandy 28a, 02-868 Warszawa.
 • telefonicznie +48 663 663 766 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00.

§ 1 DEFINICJE

Serwis – system teleinformatyczny dostępny za pomocą strony internetowej piesologia.pl w ramach którego Sprzedawca udostępnia zasoby teleinformatyczne Klientom, w tym Treści Cyfrowe

Klient – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Serwisie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Sprzedawca – właściciel Serwisu

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy

Umowa – umowa sprzedaży dostępu do Treści Cyfrowych dostępnych w Serwisie zwarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Treści Cyfrowe - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności nagrania audio, karty ćwiczeń, materiały wizualne, pliki do druku, e-booki, webinary, oraz wszelkie pozostałe treści, jakie mogą być zamieszczane w Serwisie Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Klientowi na: • wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; • wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej; • inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności warunki składania Zamówienia, dokonywania płatności, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.

 3. Za pośrednictwem Serwisu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych.

 4. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen, dodawania i wycofywania Treści Cyfrowych, a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

 5. W celu korzystania z Serwisu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Klient powinien mieć możliwość odtwarzania materiałów audio oraz wideo.

 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy zakładaniu konta swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu świadczenia usługi. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 8. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z prawem polskim i niniejszym Regulaminem.

§3 SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W celu uzyskania statusu Klienta, należy podjąć następujące kroki:

  1. kliknąć przycisk „Kup teraz” znajdujący się na stronie wybranej Treści Cyfrowej
  
  2. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia. Klient ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza,
  
  3. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  
  4. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  
  5. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Klient zostanie przeniesiony na stronę operatora płatności celem dokonania zapłaty za kurs. 
  
  6. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą. 
  
  7. Klient otrzymuje na mail podany w formularzu zamówienia:
  
  • potwierdzenie płatności
  • dane do logowania do Serwisu
  • dowód zakupu Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać go osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą dokonania płatności przez Klienta.

 3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny.

§ 4 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane są w polskiej walucie i są cenami brutto.

 2. Płatności elektroniczne Przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.

 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 5 KORZYSTANIE Z TREŚCI CYFROWYCH

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi Treści Cyfrowe nie wcześniej niż po zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym.

 2. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej. W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Klientowi, przez jaki czas Klient będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy.

 3. Wszystkie Treści Cyfrowe znajdujące się w Serwisie są chronione prawem autorskim. Treści Cyfrowe można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Sprzedawca nie zezwala na jakiejkolwiek rozpowszechnianie Treści Cyfrowych zgodnie z ustawą o prawie autorskim.

 4. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania aktualizacji i zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy.

 5. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Klientowi dostęp do Treści Cyfrowych. Klient otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Klient może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Klienta z tytułu naruszenia Umowy.

 6. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Klienta możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Klienta z tytułu naruszenia Umowy.

 7. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić Treści Cyfrowych, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@piesologia.pl

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Klient korzysta z Treści Cyfrowych.

§ 6 REKLAMACJE

 1. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionych Treści Cyfrowych lub samego procesu Zamówienia. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj.: kontakt@piesologia.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

 4. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.

§ 7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 2. Klient posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
  4. skorzystania z platformy ODR, która służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8 ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą Umowy w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

 3. Jeśli Klient rozpoczął korzystanie z Treści Cyfrowych traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 4. Chwilą rozpoczęcia korzystania z Treści Cyfrowych jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych.

§ 9 OPINIE

 1. Wszystkie publikowane W Serwisie opinie pochodzą wyłącznie od osób, które korzystały z produktów i usług Sprzedawcy.

 2. Opinie zbierane są nieodpłatnie.

 3. Nie wszystkie otrzymane opinie są publikowane. Selekcji opinii do publikacji dokonuje Sprzedawca.

 4. Opinie zbierane są poprzez:

  1. ankiety, które mogą wypełnić uczestnicy kursów online w Serwisie;
  2. wpisy na zamkniętych dla uczestników kursów online grupach na Facebooku;
  3. maile otrzymane od osób, które korzystały z produktów i usług Sprzedawcy;
  4. serwis google.com
 5. Publikowane w Serwisie Opinie są weryfikowane przez Sprzedawce pod kontem tego, czy pochodzą od osób, które rzeczywiście korzystały z jego produktów i usług.

 6. Zastrzeżenia co do autentyczności publikowanych opinii można zgłaszać na adres: kontakt@piesologia.pl Wszystkie zgłoszenia będą weryfikowane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy ze Sprzedawcą.

 3. Data wejścia w życie Regulaminu: 15.03.2023